Skip to main content

สื่อท้องถิ่น (https://www.saipantribune.com/index.php/) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเนื้อหา

             สื่อท้องถิ่น (https://www.saipantribune.com/index.php/) รายงานว่า นาย Ralph DLG Torres ผู้ว่าการเครือรัฐหมู่เกาะมาเรียน่าเหนือ ฯ กำหนดข้อบังคับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารภาครัฐและหน่วยงานกึ่งอิสระทุกคนรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัย โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมให้ฉีดวัคซีนครบทั้ง ๒ ครั้ง และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน สำหรับกรณีที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรับวัคซีนได้ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันสาเหตุดังกล่าว  ทั้งนี้ นาย Ralph DLG Torres สนับสนุนให้หน่วยงานอื่น ๆ รวมถึง Commonwealth Ports Authority และ Commonwealth Utilities Corp.ได้ดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่รับการฉีดวัคซีนตามแนวทางเดียวกันด้วย

TOP