Skip to main content

หัวหน้าผู้ตรวจฯ ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และ กทม.

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) และครั้งที่ 4/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และ กทม.) โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ถึงสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ประเด็นปัญหา อุปสรรค ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและรับทราบถึงประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร

——————————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

16 สิงหาคม 2565

TOP