Skip to main content

เชียงใหม่ บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง และป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

TOP