Skip to main content

แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมคณะการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินโรงงาน (Onsite) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดเนื้อหา

               วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายเสมือน ศรีพอ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงานประเมินโรงงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมติดตามประเมินโรงงาน (Onsite) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ตามแผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ (โรงงาน) เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ซึ่งมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

  1. บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาคเช้า)
  2. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ภาคบ่าย)

             โดยมีนายวศิน ศุภพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานคณะทำงานประเมินโรงงาน (Onsite) ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ (โรงงาน)  

TOP