Skip to main content

แรงงานจังหวัดตรัง ร่วมการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ครม.สัญจร ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 )

รายละเอียดเนื้อหา

TOP