Skip to main content

แรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายนางสาวมยุรีย์ สาชุม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมฯ

รายละเอียดเนื้อหา

TOP