Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ค้นหาเชิงรุก เพื่อสะกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 19

รายละเอียดเนื้อหา

           วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์) มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมคณะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพตรวจสอบและจัดระเบียบ/คุ้มครองแรงงานต่างด้าว นำคณะโดย กอ.รมน.ปจ บูรณาการร่วมกับ จัดหางานจังหวัด ป.จ ,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ป.จ.,ตม.จังหวัด ป.จ.,ฝ่ายปกครอง, มทบ.12 (พัน. สห. 12)  มีเป้าหมายค้นหาเชิงรุก เพื่อสะกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนำไปสู่การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 19 ตลอดจนกำชับการบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย,การตรวจสอบผู้หลบหนีเข้าเมือง การเคลื่อนย้ายแรงงานและการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ด้านแรงาน รวมถึงความเข้มงวดการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยเข้าตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง  มีผลการตรวจ ดังนี้
1.บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียมอินดัสตรี้ จำกัด 107 ม.3 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ผลจากการตรวจสอบดังนี้
แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ จำนวนยอด 68 ราย
แรงต่างด้าวสัญชาติ ลาว จำนวน 6 ราย
แรงงานต่างด้าวตรวจโควิด 19 จำนวนยอด 74 ราย
มีเอกสารใบอนุญาตการทำงานถูกต้องตามกฎหมาย
2. .ร้านอาหารใบบัว 380 ม.3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา จำนวน 3 ราย
แรงงานต่างด้าวตรวจโควิด 19 จำนวน 3 ราย
3.บริษัท หยงชิง สต็ล(ไทยแลนด์) จำกัด 139 ม.13 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ จำนวน 48 ราย
แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ตรวจโควิด 48 ราย
มีเอกสารใบอนุญาตการทำงานถูกต้องตามกฎหมาย
4. บริษัท เซ็ทเมทอล จำกัด 301 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ จำนวน 46 ราย
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา จำนวน 6 ราย
แรงงานต่างด้าวตรวจโควิด 19 จำนวน 52 ราย
5.บริษัท อรัญญา 57/5 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา จำนวน 9 ราย
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว จำนวน 6 ราย
แรงงานต่างด้าวตรวจโควิด 19 จำนวน 15 ราย
6.บริษัท ไทยเอเชีย 1400จำกัด
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา จำนวน 10 คน
แรงงานต่างด้าวตรวจโควิด 19 จำนวน 1 คน
มีเอกสารใบอนุญาตการทำงานถูกต้องตามกฏหมาย
ยอดตรวจแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
_ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา
จำนวน 28 ราย
_ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์
จำนวน 162 ราย
_ แรงงานต่างด้าวสัญชาติ ลาว
จำนวน 12 ราย
_ รวมยอดตรวจแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติทั้งหมด 202 ราย 
  จากผลการตรวจ คณะชุดตรวจสหวิชาชีพฯได้เน้นย้ำให้สถานประกอบการให้งดการทำกิจกรรมที่รวมกลุ่มกัน เน้นย้ำนโยบายห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน กำชับข้อ สั่งการห้ามแรงงานต่างด้าวจากที่อื่นมาพักอาศัยโดยเด็ดขาด ทั้งแนะนำให้แรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการที่ทางภาครัฐฯกำหนดอย่างเคร่งครัด

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์info-4

ขนาด : 487.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-06-11
TOP