Skip to main content

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2565

รายละเอียดเนื้อหา

TOP