Skip to main content

แรงงานจังหวัดพะเยา ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน พัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำเพื่อการเกษตร

รายละเอียดเนื้อหา

 
 
TOP