Skip to main content

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา

รายละเอียดเนื้อหา

              วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ของจังหวัดพะเยา โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

TOP