Skip to main content

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน 10 จังหวัดนำร่อง ตามแผนปฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดเนื้อหา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน 10 จังหวัดนำร่อง ตามแผนปฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัน อังคาร ที่ 20 กรกฎาคม​ 2564 เวลา ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน 10 จังหวัดนำร่อง ตามแผนปฎิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม 6-06 ชั้น 6 กระทรวงยุติธรรม
TOP