Skip to main content

แรงงานจังหวัดพะเยา เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน พัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)

รายละเอียดเนื้อหา

 
 
TOP