Skip to main content

แรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2564

รายละเอียดเนื้อหา

      วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพระบรมไตรโลกนาถ(741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังใหม่) โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม

TOP