Skip to main content

แรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมประชุมเรื่องการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย “Zero Tolerance”

รายละเอียดเนื้อหา

    วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม เรื่องการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย “Zero Tolerance”ณ ห้องประชุมพระบรมไตรโลกนาถ(741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังใหม่) โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม

TOP