Skip to main content

แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565

รายละเอียดเนื้อหา

          วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง ร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความร่วมมือของมนุษย์จังหวัดระยอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบกำหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

TOP