Skip to main content

แรงงานจังหวัดร่วมกิจกรรม “ วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563 ”

รายละเอียดเนื้อหา

               วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวยุภา  ทองถม แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วม กิจกรรม วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563  เพื่อมอบสิ่งของบริจาคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี  นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ เป็นประธานในพิธี

 

TOP