Skip to main content

แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 2 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมละ 20 คน เพื่อเป็นการเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกอาสาสมัครแรงงาน ดังนี้
1. เปิดหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564
2. เปิดหลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธีต่าง ๆ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564
 
 
 
 
 
 
********************************************************
 
 
 
TOP