Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ประชุมชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนงานของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี และการติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี

รายละเอียดเนื้อหา

               วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยมีอาสาสมัครแรงงานที่เป็นแกนนำระดับอำเภอ จำนวน 13 คน เพื่อขับเคลื่อนงานของชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี การสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครแรงงานที่ผ่านมา และการติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

 

******************************************************

TOP