Skip to main content

แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ โดยมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

TOP