Skip to main content

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองคาย

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP