Skip to main content

แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2565

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม

 

TOP