Skip to main content

แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน

รายละเอียดเนื้อหา

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ทั้งหมด 3 จุด ณ ตำบลบ้านโคก โดยมีอาสาสมัครแรงงาน นางหนูลี เขียวโน เป็นผู้ประสานงาน ตำบลนาสี โดยมีอาสาสมัครแรงงาน นายสุนทร พลโยธา เป็นผู้ประสานงาน และอาสาสมัครแรงงาน  ตำบลสุวรรณคูหา นายอุไร อุปแก้ว เป็นผู้ประสานงาน

TOP