Skip to main content

แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมการจัดทำพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศและแผนงาน/โครงการรองรับตามแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)

รายละเอียดเนื้อหา

แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมการจัดทำพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศและแผนงาน/โครงการรองรับตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)

        วันที่  30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางพรผกา ศิริบุรี แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมการจัดทำพื้นที่เป้าหมายที่จังหวัดประกาศและแผนงาน/โครงการรองรับตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561–2565) เพื่อพิจารณาพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงตามแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2561 –2565 และประกาศจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายปัญญา วงค์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมฯ

TOP