Skip to main content

แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมงานแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดเนื้อหา

                  วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอัญชลี ปะดุกา แรงงานจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นยึดโยงการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดกับหน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัดให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ โรงแรมแพร่นครา

TOP