Skip to main content

‘แรงงานเพชรบุรี’ ร่วมประชุม ‘คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี’

รายละเอียดเนื้อหา

        วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2565 ในการนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566 – 2570)  โดยมี นายสุจินต์ วาจากิจ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

TOP