Skip to main content

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสงขลา

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 27 มกราคม 2565  นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ หอมช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดสงขลา  เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสงขลา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการประเมิน และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสงขลาสามารถยกระดับภาคคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สูงขึ้น โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคริสตัลแกรนด์ บอลรูม โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

TOP