Skip to main content

โอกาสทองของนักศึกษาจบใหม่!! รมว.สุชาติ หารือ IM Japan ส่งคนไทยไปทำงานญี่ปุ่น สร้างนักธุรกิจหน้าใหม่

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Hitoshi Kanamori ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ เพื่อเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในโอกาสที่ Mr. Hitoshi Kanamori รับตำแหน่งประธาน IM Japan เมื่อเดือนมีนาคม 2563 และหารือข้อราชการการขยายการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคชาวไทย รวมทั้งแนวทางการขยายความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงใหม่ในเรื่องการรับส่งพนักงานทักษะเฉพาะทาง (Specified Skilled Worker) โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน  นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
          นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณ IM Japan เป็นอย่างยิ่งที่ทำให้คนไทยได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นกับบริษัทที่เป็นสมาชิกขององค์กรฯ ถึงเกือบ200 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยมีคนไทยเข้าร่วมโครงการในปัจจุบัน จำนวนราว 650 คน อีกทั้งผู้จะได้รับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคยังจะได้รับการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก่อนเดินทางอีกด้วย โครงการนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคให้กับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย รวมทั้ง เปิดโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในสายงานของตน จนสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างน่าชื่นชม กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะสนับสนุนสถานที่ฝึกอบรม เพื่อรองรับการขยายจำนวนผู้ฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้น โดยในเบื้องต้น มีศูนย์ฝึกอบรมที่.ปทุมธานี .สมุทรปราการ และสถาบัน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งการขยายความร่วมมือไปสู่ข้อตกลงใหม่ในเรื่องการรับส่งพนักงานทักษะเฉพาะทางเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศของไทยต่อไป
          นายสุชาติ กล่าวต่อว่า โครงการ IM Japan เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างโอกาสอันดีให้เด็กไทยโดยเฉพาะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะตัดสินใจหางานทำ เรียนต่อ หรือต้องการจะพัฒนาทักษะฝีมือของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตอีกทั้งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งภาษา วัฒนธรรมในการเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างแดน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่มมีงานทำไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น กระทรวงแรงงานยังส่งเสริมให้คนไทยที่มีทักษะฝีมือได้มีโอกาสได้ไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อสร้างชีวิตใหม่ สร้างฐานะให้แก่ตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติอีกด้วย

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
23 พฤษภาคม 2565

TOP