Skip to main content

สรจ.ลำปาง ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

รายละเอียดเนื้อหา

            วันพฤหัสบดี 12 พ.ค.2565 : 11.00 น. น.ส.ปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางสาวฐาปิตา ไชยวัง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์แรงงานไทยที่เคยไปทำงานประเทศไต้หวัน กรณีขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

TOP