Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกับหน่วยงานความมั่นคงและองค์การระหว่างประเทศ/องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกับหน่วยงานความมั่นคงและองค์การระหว่างประเทศ/องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีพลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลเป็นประธานในการประชุม

         การประชุมหารือดังกล่าวได้พิจารณาในประเด็น
            1. แผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2563
            2. องค์การระหว่างประทศ/องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศนำเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการปฎิบัติงานร่วมกันเพื่อประสานงานในระดับนโยบาย
            3. การจัดตั้งคณะทำงานด้านการเยียวยาสุขภาพจิตของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนถาคใต้
ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงในประเด็นการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัญหาการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

+++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 กุมภาพันธ์ 2563

TOP