Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการในกิจการประเภทโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จำนวน 4 แห่

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ร่วมตรวจบูรณาการสถานประกอบการในกิจการประเภทโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้าง 214 คน เป็นสัญชาติไทย 136 คน และสัญชาติเมียนมาร์ 78 คน ในการตรวจครั้งนี้ ไม่พบ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลได้ประชาสัมพันธ์เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสตูล การป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และยาเสพติด ในสถานประกอบการ และการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค covid-19 รวมถึงมาตรการ การป้องกันและการเยียวยา ให้การช่วยเหลือของกระทรวงแรงงาน ให้กับนายจ้างและลูกจ้างได้รับทราบด้วย
ทั้งนี้ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนของกระทรวงแรงงานแก่ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จำนวน 60 แห่ง ในที่ประชุมฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อปลอดจากโควิด-19 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

TOP