Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมคกก.โฆษกกระทรวงครั้งที่ 1/2564

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวงครั้งที่ 1/2564 เพื่อหารือแนวทางบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารของรัฐบาลสู่สาธารณชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในการปรับวิธีการทำงานแบบ “New Normal” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ห้องประชุม301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

———————————————————— 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

25 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

TOP