Skip to main content

5 เสือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”

รายละเอียดเนื้อหา

          วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายผล ดำธรรม ผู้วาสราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสหวิช อภิชัยวิ ศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิด” กิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ” ในการนี้ นายอุรุพงษ์ เวชศรี แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวจุฑามาศ มาฤาษี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายประกิจ อยู่กรุง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ เช่น ให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย หมู่ 1 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

TOP