Skip to main content

‘5 เสือแรงงานเพชรบุรี’ จับมือ ‘กอ.รมน. และตรวจคนเข้าเมือง’ บุกอำเภอเขาย้อย ตรวจเข้ม ‘สถานประกอบการ’ ป้องกัน ‘การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน’

รายละเอียดเนื้อหา

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่‘ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบุรี’ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี กอ.รมน. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี ในการออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี รวม 3 แห่ง ลูกจ้าง 68 คน ได้แก่

  1. โรงแรมเลอแม มีแรงงานจำนวน 2 คน สัญชาติไทย 2 คน (หญิง 2 คน)
  2. ร้านแม่ศรี มีแรงงาน จำนวน 3 คน สัญชาติลาว 3 คน (ชาย 1 คน หญิง 2 คน)
    3. บริษัท เพชรสยาม ทีอี ไปป์ จำกัด มีแรงงาน จำนวน 63 คน สัญชาติไทย 60 คน (ชาย 50 คน หญิง 10 คน) สัญชาติเมียนมา 3 คน(ชาย 2 คน  หญิง 1 คน)

จากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จากการตรวจพบว่า สถานประกอบการดังกล่าวปฏิบัติถูกต้อง มีการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย ไม่ผ่านบริษัทนายหน้า ไม่พบการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และไม่พบพฤติกรรมการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์หรือพฤติกรรมการนำไปสู่ขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด พร้อมสอดรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยตรวจคัดกรองเบื้องต้น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

TOP