Skip to main content

‘IOM’ เข้าเยี่ยมคารวะ ‘ปลัดแรงงาน’ พร้อมหารือข้อราชการ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (19 ม.ค. 64) เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Ms. Geraldine Ansart หัวหน้าภารกิจองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำประเทศไทย (Chief of Mission for International Organization for Migration, Thailand) และคณะ ที่เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในทุกมิติของการโยกย้ายถิ่นฐานที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้ 1) การเป็นสมาชิกกระบวนการโคลัมโบของไทย และแนะนำโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2) กระทรวงแรงงานเป็นผู้นำของกิจกรรมตามแผนงานของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเชียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมเพื่อกำหนดแผนงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 3) แนะนำโครงการเครือข่ายด้านนโยบายระดับโลกเพื่อสนับสนุนการจัดหางานที่เป็นธรรม เพื่อเป็นเครือข่ายในการลดช่องว่างของกฎระเบียบด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและการบังคับใช้ โดยการเก็บรวบรวมสภาพปัญหาและแนวปฏิบัติที่สำคัญ และ 4) การสนับสนุนของกระทรวงแรงงานในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านจัดหางานให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามแนวทางของแผนการดำเนินงานระดับชาติของไทยสำหรับภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (ค.ศ. 2019 – 2022) รวมถึงการหารือถึงโอกาสในการพัฒนาแผนการจัดหางานที่เป็นธรรมของไทย

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

19 มกราคม 2564

TOP