Skip to main content

ต่างประเทศ

อนุญาต E-9 ทำงานภาคเกษตรได้ชั่วคราว (ปี 2021)

สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ สำหรับแรงงานไทย

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/index.html) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/macao-covid-19-vaccinations) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทางการ( https://www.news.gov.hk/engและ https://www.info.gov.hk/gia/general/) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

12247
TOP