Skip to main content

ประกาศประกวดราคาการเช่าบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเนื้อหา

ไฟล์แนบ:

TOP