ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันฉัตรมงคง ๒๕๖๑

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า

ศิริภิญญา ทวีพัฒนะพงศ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
สโรจพันธ์ อุบล
คนขับรถส่งของ
ขนส่ง
บ.ยูนิคฟู้ด จำกัด
สายฝน บัววัฒน์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
กรมสวัสดิการและคุุ้มครองแรงงาน
นิษฐา เอกอมรเมธา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วิมลมาศ ไร่ไสว
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางเกษมณี สโนว์ลี่ย์
ครู
โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
สพม.ปทุมธานี
นางสาว อมราพร บัวแก้ว
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท อุดรมาสเตอร์เทค จำกัด
นาย กิตติศักดิ์ แรมสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ตรวจป่า
กรมป่าไม้
หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่่4
อลงกรณ์ ใช้โหมด
พรเทพ ใช้โหมด
น.ส.เมริสสา โรมินทร์
พนักงานราชการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ไทจิง แซ่ลิ่ว
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวกอบกาญจน์ สุทธิประภา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สุกิจ ครุฑคง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนนทบุรี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ธานินทร์ รักงาม
สุภาพ นาคแก้ว
ข้าพระพุทธเจ้า บดินทร์ สันทัดการ
นายวสุธรณ์ พวงงาม
ประชาชน
อนุชิตบัวประดิษฐ์
พนักงานบริษัท
MAI
มิตรภาพโภคภัณฑ์จำกัด
สุวิทย์ สำเนียง
ประชาชน
นาย วชิรวิทย์ สาวงษ์
-
-
-
นาย เกียรติศักดิ์ อภิชัยชวลิต
FoodRider
อิสระ
Grab
ข้าพุทธเจ้านายรุ่งโรจน์ โมสา
รปภ.
COT
ลาดพร้าว117
ชมจันทร์ ขวัญกิจประทีป
นายชูเกียรติ สารดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พรรณี ชินโย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางปทุมมาตย์ สมมัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ศิริกัญญา นุชาญรัมย์
นิรมล หมื่นจิตร
แรงานจังหวัดตรัง
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาว ช่อทิพย์ ประเสริฐศักดิ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
เสาวลักษณ์ ทองเนียม
นางเรไร ทัพรังษี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
กองสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สม มาตรน้ำจันทร์
รัชดา ศิริมาตย์
พนักงานบริษัท
เอกชน
โรงงานอุตสาหกรรม
นายสายชล แจ่มแจ้ง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายเฉลิมชัย นิลบรรพต
นิติกรปฏิบัติการ
สสค.อ่างทอง
กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวงามสม เกษรังษ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
บริษัท มายเดีย์ เมทัส แมดซีน จำกัด
ผู้บริหาร
นายณัฐพล วงศ์ไชย
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กองสวัสดิการแรงงาน
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
น.ส.อารีย์ การธิโร
แรงงานจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน
นางสาว ฉัตรธิดา แสงกล้า
นักศึกษาฝึกงาน
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ศรีสะเกษ
นายอัฎฐพล บุญสร้าง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายฤทธิชัย สุขทวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางดาราวัลย์ สุริเตอร์
นักวิชาการศึกษา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพฐ . กระทรวงศึกษาธิการ
นายอำนาจ อัตวรอนันต์
เลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปริศนา ไชยพรม
พนักงานบริษัท
บริษัท คาวาโมโต ปั๊ม เอเชีย จำกัด
-
ประกอบ สุโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
กรมการจัดหางาน
นายจำเริญ อินยา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางวัชรี พลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวสุคนรัตน์ อ่อนบัวขาว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สสค.ปัตตานี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สุกัญญา สาขำ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ศุภฤกษ์ นะราช
นางสาวปราณี มานะบัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว
กระทรวงแรงงาน
นายอนันต์ สิงหา
แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวจิรัชชญาณ์ โสภา
ผู้บริหาร
หจก.นานาเซฟตี้ เซ็นเตอร์
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวธนพร วงศ์กูล
นายจ้าง
เอกชน
นายศานติกร พินยงค์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัชรพงษ์ มุขเชิด
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสาวสิริพร บุญเรือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายสุทธาธิโรจน์ ยางงาม
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรมการจัดหางาน
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
นางนที สิงห์เนตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสุรีรัตน์ สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายพิษณุพงษ์ วงศาโรจน์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางปาณิศา กวนพฤกษ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป.
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวสุพิชชา ลิ่มตระกูล
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวศรัญญา อาภรณ์พิโมกข์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวชวลักษณ์ ภู่ไพบูลย์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวอนัญลักษณ์ ปรางทอง
พนักงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผน
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายพสุพล คงสนิทพะเนา
นักวิชาการแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วรรณวิภา บัวศรีทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
พิสิธ นาคสิน
ว่าง
เดือดร้อนนักการเมืองเลี้ยงเด็กขายยาลงการ
ตระกูลศรีภาชนะ
กีรตยา มาศดิตถ์
ข้าราชการบำนาญ
สอศ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ฉนัย​ ถาทะวงษ์
ว่างงาน
-
ชาวบ้านธรรมดา
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายศุภชัย โม้น้อย
ว่างาน
สุวัฒน์ชัย เอกสัมพันธ์ทิพย์
ณัฐกานต์ ใจคำ
ว่างงาน
นาย พิษณุ ครุธจู
รปภ.
องค์การสงเคราห์ทหารผ่านศึก
ยาม
น.ส.ทูละ.ลีจา
ม. พะเยา
ตลาดหน้ามพะเยา
01/01/540
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ข้าพระพุทธ​เจ้า นายหัตฐกร บุตรพุ่ม
ธี่ระศักดิ์แสนวงษ์
_
_
_
พ.จ.ต.พิระ โชคบุญเจริญ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ดารินทร์ วันดี
พนักงานบริษัทฟูรูกาวา ออโตโมทีฟ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย)จำกัด
Injection
สาขากบินทร์บุรี
นางสาวชนกพรอนัน ไกรเทพ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นายณัฐพล ศักดา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายณัฐพล หาจันดา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางพวงทอง โชคบุญเจริญ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางพวงทอง โชคบุญเจริญ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วาเนสสา มาโนยามิง
นักวิชาการแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
ภัทรานิษฐ์ เขียวรอด
แรงงานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานรแรงงานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายอรรถภพ หมายรอกลาง
เจ้าที่ท้องถิ่น
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง
กระทรวงแรงงาน
นางสาวจันทิมา อินนาคม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พลรัตน์ เทียนมณี
นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร
แรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายศุภากร คลังภักดี
ประชาชน
ประชาชน
ราฎษฎร
นายศรีกุล โรจน์ไพบูลย์
พนักงานขับรถยนต์
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
กระทรวงแรงงาน
น.ส.เสาวภา คำกันยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ธนากร ทรพิษ
Oiler
เรือ
ปรัชญา เด่นหล้า
นักวิชาการแรงงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายอนุชา หาสัตว์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสาวศิริพร อินทร์โพธิ์
พนักงานทำความสะอาด
นายธนกฤต ลัทธิพุทธกาล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวงแรงงาน
นายสุทัศน์ ศรีมุข
นักวิชาการแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวงแรงงาน
นายณรงค์เดช อุทัยมงคล
พนักงานขับรถ ส.2
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวงแรงงาน
นางมัชฌิมา ชำนาญ
พนักงานธุรการ ส.4
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวงแรงงาน
นางสาวอินทิภรณ์ อยู่สุข
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวงแรงงาน
นางสาวอารยา รัตนเทวมาตย์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวงแรงงาน
นางสาวพรนิชา หว่างอากาศ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวงแรงงาน
นางพรอุมา มีทอง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวงแรงงาน
นางสาวนวรัตน์ ไชยรัตนฉัตร
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวงแรงงาน
นางศุภลักษณ์ ศรุติรัตน์วรกุล
แรงงานจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กระทรวงแรงงาน
ลัดดา สุภรพงษ์
พนักงานบริษัท
นางสาวขนิษฐา ดำรงชยานุกุล
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายจิรายุทธ์ จอมแพงสี
นิติกรปฏิบัติการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
น.ส.นงลักษณ์ วาทหงษ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายเทวินทร์ วงศ์กันทิยะ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สุกัญญา สาขำ
ประชาชน
กรวิชญ์ สุขประเสริฐ
นิตย์ บำรุงสัตย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรัอยเอํด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวบุษบา ศรีวรรณวงษ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นางสาวบุษบา ศรีวรรณวงษ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นางสาวภมรมาศ เกษร
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เกษสุดา ชนะศิลป์
นักวิชาการแรงงาน
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สุดารัตน์ อนุไพร
เจ้าพนักงานแรงงาน
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อารยา พลคำมาก
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กระทรวงแรงงาน
นางวราภรณ์ จอมคำสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะ รามาตย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวเจนจิรา กุลณา
นิติกรชำนาญการ
สน.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นพรัตน์ เกิดสัตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสาวกมลชนก วิริยะ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายคมสันต์ ประวะเสนัง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวปาลิตา ขันธ์ตรี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานปลัดกระทรวง
นางปลื้ม สาขำ
ประชาชน
ณันฐวัฒน์ กฤษชำนาพงศ์
จปว
บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัด(มหาชน)
safety
นายธนชัยสุนทร พันธ์สวัสดิ์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นายธนชัยสุนทร พันธ์สวัสดิ์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ขนิษฐา ยินดี
เจ้าพนักงานแรงงาน
สำนักตรวจราชการกรม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อำไพ ศรีเริงหล้า
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวจุฬารัตต์ อินตะเทพ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดาลำพูน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน
กระทรวงแรงงาน
นายบรรจบ อุนารัตน์
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวภัทรานิษฐ์ ตาสว่าง
นักวิชาการแรงงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นางสาวเปรมศิริ สุทธิภูมิ
ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวณัฏฐิยา สุภัทราชัย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พรอุมา มีทอง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาววิไลพรรณ ลัมภเวส
นักวิชาการแรงงาน
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ดัชรี คูหาทอง
นักวิชาการแรงงานชำาญการ
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
กิตติ ตรีประภาภรณ์
นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา
แรงงานจังหวัดตาก
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสาวปรียาพร คงทน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
กระทรวงแรงงาน
นายประสิทธิ์ นิยมแก้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายเกื้อกูล สงเคราะห์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวทัศณี คงประเสริฐ
บัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสาวอ้อยทิพย์ สายวรณ์
บัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
น.ส.สุนิสา สิงห์วี
นักวิชาการแรงงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายปริญญา ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางณัฐกฤตา ดาหาร
แรงงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาววลัยพร เกสโร
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวจิราภรณ์ หนูจันทร์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ครอบครัววรวรรณ ณ อยุธยา
จังหวัดอุตรดิตถ์
สุวรรณา กุลวงษ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ครอบครัวเอี่ยวเฉย
จังหวัดอุตรดิตถ์
ครอบครัวน้ำจิตรวรา
จังหวัดอุตรดิตถ์
ครอบครัวภักดี
จังหวัดอุตรดิตถ์
นางณิชาภา ภักดี
พนักงานธุรการทั่วไป(ประเภทคนพิการคนหูหนวก)
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
นายทักษิณ วิชาสาร
นักวิชาการแรงงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
รัชนี เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายกิตติวุฒิ ทรายทอง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวภัทราภรณ์ โททวี
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ณัฐณิชา สุขสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวง
พัชรินยา ตงศิริ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัด กระทรวงแรงงาน
นางสาวรินทร์ลภัส ศรีนิติรัตน์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อังคณา มานะเว้น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สุพรรณี สืบกาสี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
จุฑามาศ มาฤาษี
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสุมาลี มิ่งขวัญ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ชนณภูมิ บุญเพ็ง
พนักงานขับรถยนต์
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
กระทรวงแรงงาน
จันทิมา หวังอัจฉริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวทิพวรรณ กุละนาม
นางศิรินาฎ ชมภูงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสุมาลัย มุขเชิด
นายประยูร แซ่โค้ว
วัชรพงษ์ มุขเชิด
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นายนฤดล บรรดาศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
สราวุธ ฉาบพิมาย
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ข้าพเจ้านายปฏิภาณ ซองวงษา
พนักงานทั่วไปฝ่ายจัดส่งสินค้า
นางศิวพร เหลืองอมรศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นิอร จันทร์โพธิ์
นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร
แรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานแลัดกระทรวงแรงงาน
กรวิชญ์ สุขประเสริฐ
ชนาเทพ สาระไชย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสาววรัตม์สุดา ศรทัตต์
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
มยุรา นอบน้อม
นางสาว ประภัทธสรณ์ วงค์กันหา
รับจ้าง ตอนนี้ว่างงาน กำลังหางานทำค่ะ
นาย คณินทร์ โชคสมัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
จิดาภา มิ่งขวัญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงแรงงาน
ว่าที่ร้อยตรีคณาพจณ์ ทองคำ
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายรมยนนท์ หมู่พยัคฆ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
Mr. Kraisit Boonyaso
Sole-Employee/Partners
Kraisit Boonyaso
Partnership & Alliance