ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2567

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า

ประวิทย์ อรุณศรีสุขสันต์
ว่างงาน
จันจิรา พันธ์ใหญ่
อาสาสมัคสาธารณสุขท่านางแนว
สาธารณสุขแซงน้อย
โรงบาลแวงน้อย
กรวิสุทธ์ โชติสิทธิพงษ์
พนักงานขาย
บิ๊กซี
เพชรบูรณ์
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวภัตฑิตา ทองช่วย และครอบครัว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ครอบครัว จรูญ ปุนทะมณี
ลูกจ้างประจำ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สาธุ
รัฐวิสาหกิจ
นางอุมาวดี ฉันทะ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสิธรา จันทร์หอม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นาย จิรวัฒน์ ดวงจันทร์
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย
เรือนจำจังหวัดยะลา
นายอนุสิษฐ์ อุ่นทิม
ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
สรพ.1
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Nicholas nason
wise suomi asiakaspalvelu yhteystiedot
สุวภาพ​ ชูชื่น
นายนฤดล บรรดาศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นายดนุพัฒน์ อ้อมชมภู
ผู้จัดการทั่วไป
ธุรการ
ธุรการ
นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่
แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวนิตยาพร ปริโยทัย
พนักงานบัญชี
บจก.เอสอีเอส ซัคเซส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
ภัทราพร อินฉ้วน
เจ้าหน้าที่จัดทำเล่มสถานการณ์ด้านแรงงานพังงา
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา
กระทรวงแรงงาน
นางสาวกนกวรรณ วงศ์เลิศประยูร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางศิรินญากร คล่องแคล่ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานปปลัดกระทรวงแรงงาน
สราวุธ รุ่งแจ้ง
อาจารย์
PTU
PTU
นาย ซิ ทู อ่อง
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมา
สสค.นนทบุรี
นายอำนาจ อัตวรอนันต์
เลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ธงชัย อินทพงษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแงงาน
ธงชัย อินทพงษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมข
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาววารุณี ลังกาพินธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ส.ต.อ.สุวิทย์ กล้าขยัน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นางสาวชนิดาภรณ์ ลิ้นทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อิทธิพร เหล่าวานิช
สวพร แซ่อุ่ย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายระพิน พรมพินิจ
พนักงานบริษัท
นางสาวจิณณ์ณณัช ศิริชุมภู
นักวิชาการแรงงาน
สสค.เชียงราย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายจำเนียร แพงคำ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายจเร พูลช่วย
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางรุจิรา ฤทธิ์ช่วย
นักวิชาการแรงงาน
สสค.ตรัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวศิริวรรณ กลางวัง
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สสค.ตรัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางจิรารัตน์ ช่วยสง
นักวิชาการแรงงาน
สสค.ตรัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ปัญจพล ถึงพุ่ม
เจ้าหน้าที่สนับสนุนความมั่นคง
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามันและสิ่งแวดล้อม
บรืษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาขน)
จ่าเอกพันธ์ชิต กิจหวัง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่วยอำนวยการ
กองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายณัฐพล หาจันดา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมแรงงาน
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พันจ่าเอก ศุภนิมิตร สิงหบุตร
ประจำกรมส่งกำลังบำรุงทหาร
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย
นายอนันต์ สิงหา
แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวพิมพ์ลภัทร ไกรนรา
เจ้าพนักงานแรงงาน
สสค.ตรัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวปรียาพร คงทน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
กระทรวงแรงงาน
นายเศรษฐพงศ์ สิทธิเลิศ และภรรยา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
นายปริญญา บุตรดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ครอบครัวน้ำจิตรวรา
ครอบครัวภักดี
นางณิชาภา ภักดี
พนักงานธุรการทั่วไป(ประเภทคนพิการคนหูหนวก)
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วิษารักษ์ ผลภาษี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางกัลยกร เรือนสูง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
น.ส. ทัศสุณี ศรีมหาพรม
พนง.ทั่วไป
กนกวรรณ ยะลา
โรงแรมยะลามายเฮ้าส์
นาง วันเพ็ญ สีแดด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รพ.สต.บ้านขนุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
พรรณศา ทองเกิด
ผู้ช่วยพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาลpn
นางสาวจิรัชชญาณ์ โสภา
ผู้บริหาร
หจก.นานาเซฟตี้ เซ็นเตอร์
นางสาวมุธิตา กุลชร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
บ.ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด
สมชาย ยกย่องกุล
พนง.บริษัท
อิสระ
นางสาวไพรวัลย์ มหานิล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จามรี ใจ้จน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
รัชนี เวชสิทธิ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางอิสรัย์ สาครสินธุ์
พนักงานธุรกสาร
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ภัทรานิษฐ์ เขีนวรอด
แรงงานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวปิยาภรณ์ พันธุชา
นายอมรเทพ วัฒนาชีรานนท์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สรพ.9
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายฉัตรดนัย ด้วงมหาสอน
นักวิชาการแรงงานชำนาญ
สรพ.9
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางเพลินนภา
ผู้อำนวยการ
สรพ.9
กระทรวงแรงงาน
นางสาวกรรณญณินทร์ คาวินพฤษ์
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ตัวแทนบริษัทฯ
บริษัท อีเทอนอล ซากาตะ อิ้งซ์ จำกัด
นายธีรศักดิ์ ทองแกมแก้ว
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สรพ.9
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายชาญชัย เชื้อกล้า
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวศุภิสรา บุญเกิด
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
กระทรวงแรงงาน
นภัสพร พรหมเพ็ชร
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวจันทิมา หวังอัจฉริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ธนัญญา นางาม
ลูกจ้าง
บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สาขาบึงกาฬ
กระทรวงโทรคมนาคม
นายธนชัยสุนทร พันธ์สวัสดิ์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ทักษิณา คล้ายสอน
บัญชี-การเงิน
พนักงานบริษัทเอกชน
ที เค พี อินเทลลิเจ้นท์
วิมลมาศ ไร่ไสว
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เพ็ญชาติ โรจนธรรม
ผู้จัดการโรงงาน
โรงงาน
SCG
ร.อ.กิจสมพงษ์ กล้าหาญ
แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
สรจ.บุรีรัมย์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาว หนูราญ ปิดลาไชย
เอกชน
กรุงเทพ
หัสนัย จันทรศรีวงษ์
พนักงานพัสดุ ส ๔
กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการจัดหางาน
ปิยะ จันทร์ประยูร
เพียงใจ ฉัตร์กรด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สุวรรณา เครือนพคุณ
เอกชน
นางปาณิศา กวนพฤกษ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม ป.ย.ป.
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวชวลักษณ์ ภู่ไพบูลย์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวศรัญญา อาภรณ์พิโมกข์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวสุพิชชา ลิ่มตระกูล
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวอนัญลักษณ์ ปรางทอง
พนักงานวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผน
กลุ่ม ป.ย.ป.
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาว ช่อทิพย์ ประเสริฐศักดิ์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักตรวจและประเมินผล ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายบรรจบ อุนารัตน์
แรงงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาว รุ่งธิวา นุสนทรา
นางนิษณา คงวุ่น
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสุพัตรา ฉวีสุข
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
กองเศรษฐกิจการแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นาง นันทยา วงศืสุโลรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายการโดยสาร
Japan Airlines
ว่าที่ร้อยตรี กฤษณะ รามาตย์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวภมรมาศ เกษร
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวเจนจิรา กุลณา
นิติกรชำนาญการ
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายสมเกียรติ สุจิตพิริยกิจ
ค้าขาย
นิษฐา เอกอมรเมธา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อติรัตน์ ศรีเพชรภูมิ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายประสิทธิ์ นิยมแก้ว
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
อุรุพงษ์ เวชศรี
แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
น.ส.ชนิตา ศิริพิน
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม
กระทรวงแรงงาน
สมภพ แสงอนันต์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2/หัวหน้า
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
สรญา สาระตุ้ย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ชูเกียรติ สารดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กัณณ์ศิฐาภัค พรอินทร์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
พรรณี ชินโย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
วรรณวิภา บัวศรีทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางประภาพร อัมรินทร์นุเคราะห์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
จุฑามาศ มาฤาษี
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์
ผู้ตรวจราชการกรม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสุขจี ศุภไพบูลย์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายพิสิษฐ์ เจริญฉิมพลี
นายประชา แข็งแรง
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางวัชรี พลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวปาลิตา ขันธ์ตรี
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กฤชณี สีวะรา
อรจิรา ไทยศิลธรรม
เจ้าพนักงานแรงงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
กระทรวงแรงงาน
ประภาพร อูปแก้ว
ประชาชน
อนันต์​เดช​ศ​ิ​ริพันธ์
สุชาติ ลือชา
นางสาววรัญญา หลวงจันทะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พัชรินยา ตงศิริ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายทักษิณ วิชาสาร
นักวิชาการแรงงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศศิกาญ มุขเชิด
ศศิณา มุขเชิด
ศิภวัช มุขเชิด
ธฤติพุัฒน์ จันหอมชนานันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สมปอง จันทะศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางสาว อรุณี นนทวงศ์
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนทั่วไป
ปทุมพร เปรมปรีดา
แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
มุติตา หล่อศรี
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ
แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายวีรเดช อินทวงศ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นายธนากร แจ้งสว่าง
เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นายอรรถกร นวลกระจ่าง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นายสุชาติ ภัควนิตย์
ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 (สงขลา)
ศปข.9 (สงขลา)
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นายกฤตกร เทพกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นายสายชล แจ่มแจ้ง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปรีชานนล์ ทองชู
พนักงาน
บริษัท เอสบี อินเตอร์แลบ จำกัด
กัญญาวดี วิสัย
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
กรมสวัสดิดารและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
พรนภัส เอกวรรณัง
นักวิชาการแรงงาน
กรมสวัสดิดารและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ทิพย์ผกา เลิศชมภู
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาส
นางสาวปราณี มานะบัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว
กระทรวงแรงงาน
นายเชาวฤทธิ์ ชุมภูกุล
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
นางรัตนา เนตรสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายอรรถภพ หมายรอกลาง
เจ้าที่ท้องถิ่น
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง
กระทรวงแรงงาน
นายธนัตถ์ ช่างสาน
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นางอัญชลี ปะดุกา
แรงงานจังหวัดแพร่
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่
กระทรวงแรงงาน
นางสาวสุภาพันธ์ รัชวิชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวสุพิชญนันทน์ อินทรจักร์
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายเทวินทร์ วงศ์กันทิยะ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางประกายแก้ว ทิณบูรณ์
แม่บ้าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายปัญญา ทิณบูรณ์
พนักงานดูแลสวน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
นายนาคินทร์ ทิณบูรณ์
พนักงานดูแลผู้สูงอายุ
ศูนย์สงเคราะห์และสวัสดิการผู้สูงอายุ
กรมกิจการผู้สูงอายุ
นางสาวเพ็ญพิชชา อติบูรณกุล
นักศึกษา
คณะพาณิชกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายน้ำเพชร กลิ่นดี
พนักงาน
เทสโก้โลตัสนครพนม
นครพนม
นางบังอร ทิณบูรณ์
ชาวนา
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายนพพร มานะ
แรงงานจังหวัดนครพนม
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสาวสุนันทา ทิณบูรณ์
พนักงานธุรการ ส 4
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายฉลอง อวยชัย
พนักงานขับรถยนต์ ส2
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
นางสุมาลัย มุขเชิด
นายประยูร แซ่โค้ว
วัชรพงษ์ มุขเชิด
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
นายวิชิตร สุวรรณมาก
แรงงานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร
แรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางศิรินาฎ ชมภูงาม
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง
กระทรวงแรงงาน
นายศุภโชค เชื้อวงค์พรหม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นิธิตา ใจเสมอ
ประชาชนผู้รักสถาบัน
ปัตตานี
ประเทศไทย
นายชูชาติ มณีรัตน์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายปริญญา ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
น.ส.นงลักษณ์ วาทหงษ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กรมสวัสและคุ้มครองแรงงาน
ทัฬณภัค อภินันท์
ประชาชน
ไม่มี
ไม่มี
น.ส จิดาภา นิลาพันธ์
ประชาชน
ไม่มี
ไม่มี
นางณัฐกฤตา ดาหาร
แรงงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร
ผู้อำนวยการ
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
นางชุติมา บุญล้อม
รองผู้อำนวยการฝ่าย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวงมหาดไทย
นายวสันต์ บุญล้อม
ครู
วิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นางสาววิภารัตน์ พรหมแก้ว
ครู
รร.ตาขุน
สพป.สฎ 2
นาดีเราะ บิลหมัน
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ศปข.9
กระทรวงแรงงาน
นายสุชาติ ภัควนิตย์
ผู้อำนวยการ
ศปข.9
กองความปลอดภัยแรงงาน
นายจิรพัชร จันทร์กล่ำ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
ประภาพิมพ์ อุทัยรัตน์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สุลิษา อนุวัฒนากุล
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติงาน
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองงาน
สุไรยา การะวรรณ
นักวิชาการแรงงาน
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาววาสนา รัตนา
นักวิชาการแรงงาน
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9
กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงาน กระทรวงแรงงาน
นายอรรถพร เอียดชุม
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวกัลยา หมุดประเสริฐ
เจ้าพนักงานแรงงาน
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นางสาวภัทรมน ชมชื่น
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศิริภิญญา ทวีพัฒนะพงศ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง
นายนิรุตติ์ ชาวป่า
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สุปรียา ศิลาเกษ
ไม่มีตำแหน่ง แต่จงรักภักดีต่อสถาบัน
อรรถวุฒิ ช้างมณี
พนักงานรับจ้างซับ มิสเตอร์บีน
มิสเตอร์บีน
นางสาวบุญประไพ ผาแสง
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
HR
บริษัท เอ อี เทคโนโลยี จำกัด
นายณัฐพล สมบูรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนญการ
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
นายรมยนนท์ หมู่พยัคฆ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน