Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดภาคเหนือ

หน่วยงาน/ที่ตั้ง
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ ::0-5570-5028-9 
มท. :: 16150    IP Phone :: 69620
e-mail :: kamphaeng@mol.mail.go.th , kamphaeng@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนโชตนา อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ ::0-5311-2622
มท. :: 25451   IP Phone :: 69500
e-mail :: chiangmai@mol.mail.go.th , chiangmai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ :: 0-5315-2067, 0-5315-2068, 0-5315-2056 
มท. :: 26151   IP Phone :: 69570 
e-mail :: chiangrai@mol.mail.go.th , chiangrai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ :: 0-5551-3773
มท. :: 23550   IP Phone :: 69630
e-mail :: tak@mol.mail.go.th , tak@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ศาลากลางชั้น 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ :: 0-5477-1020
มท. :: 21151   IP Phone ::  69550
e-mail :: nan@mol.mail.go.th , nan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนสวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ :: 0-5622-8394
มท. :: 15450   IP Phone :: 69600
e-mail :: nakhonsawan@mol.mail.go.th , nakhonsawan@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น 3 ถนนวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :: 0-5524-8075-6
มท. :: 20551   IP Phone :: 69650 
e-mail :: phitsanulok@mol.mail.go.th , phitsanulok@mol.go.th 

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถนนไชยบูรณ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ :: 0-5462-1222-3
มท. :: 21759   IP Phone :: 69540
e-mail :: phrae@mol.mail.go.th , phrae@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัด อาคารใหม่ ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ :: 0-5661-3761
มท. :: 16751   IP Phone ::  69660
e-mail :: phichit@mol.mail.go.th , phichit@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ :: 0-5444-9515-6
มท. :: 26779   IP Phone ::  69560
e-mail :: phayao@mol.mail.go.th , phayao@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  67000
โทรศัพท์ :: 0-5672-1584
มท. :: 17350  IP Phone :: 69670
e-mail :: phetchabun@mol.mail.go.th , phetchabun@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ :: 0-5361-1184
มท. :: 27350   IP Phone ::  69580
e-mail :: maehongson@mol.mail.go.th , maehongson@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ :: 0-5426-5060
มท. :: 28551   IP Phone ::  69520
e-mail :: lampang@mol.mail.go.th , lampang@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 4A หมู่10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ :: 0-5351-2465-6
มท. :: 27951   IP Phone ::  69510
e-mail :: lamphun@mol.mail.go.th , lamphun@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัด ชั้น4  ถนนนิกรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ :: 0-5561-2758
มท. :: 22950   IP Phone ::  69640
e-mail :: sukhothai@mol.mail.go.th , sukhothai@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น2 ถนนประชานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ ::0-5544-0172
มท. : 22350   IP Phone ::  69530
e-mail :: uttaradit@mol.mail.go.th , uttaradit@mol.go.th

สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่ :: สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น2 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ :: 09-8748-4879, 0-5651-1703 
มท. :: 17950   IP Phone ::  69610
e-mail :: uthaithani@mol.mail.go.th , uthaithani@mol.go.th

5487
TOP