Skip to main content

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

 

  แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ดาวน์โหลด (ฉบับทบทวน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด (ฉบับทบทวน)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) ดาวน์โหลด  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2555) ดาวน์โหลด  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ.2551 - 2554)
ดาวน์โหลด  

 

 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สป.

16966
TOP