Skip to main content

กฎหมายแรงงาน

ประเภทกฎหมาย

ค้นหา

ตารางข้อมูล

กฏหมาย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทย ดาวน์โหลดเอกสารภาษาอังกฤษ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพและฝึกอาชีพที่เหมาะสม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ประกาศกระทรวงแรงงาน-เรื่อง-กำหนดหลักเกณฑ์.pdf ภาษาไทย
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๔ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้ร.pdf ภาษาไทย
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๕ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ ระเบียบว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัวพน.pdf ภาษาไทย
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ TheElderlyAct2003.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานประมง พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ สรุปสาระสำคัญพรบคุ้มครองแรงงานประมง-2562.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ สรุปคำอธิบายสรุปสาระสำคัญ-พรบ.ความปลอดภัย.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ สรุปคำอธิบายพรบ.แรงงานสัมพันธ์-2518-ปรับ-04-08-64.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ สรุปคำอธิบายพรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ-พรบ.คุ้มครองผู้งานไ-1.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองเเรงงาน พ.ศ. 2541 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองเเรงงาน-2541_18086.pdf ภาษาไทย
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติเเรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ คำอธิบายพระราชบัญญัติเเรงงานทางทะเล-พ.ศ.-2558.pdf ภาษาไทย
แผนพับกองทุนประกันสังคม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 1-แผ่นพับกองทุนประกันสังคม-TH_compressed-1.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 2-แผ่นพับกองทุนประกันสังคม-EN.pdf ภาษาอังกฤษ
แผนพับกองทุนเงินทดแทน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 1-แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน-TH.pdf ภาษาไทย คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 2-แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน-EN.pdf ภาษาอังกฤษ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๒ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 9-ระเบียบคกก.กองทุนเงินทดแทน-ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน-พ.ศ.-2562.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 8-ระเบียบคกก.กองทุนเงินทดแทน-ว่าด้วยการรับเงิน-การจ่ายเงิน-และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน-พ.ศ.-2562.pdf ภาษาไทย
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการงบประมาณ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินกองทุนเงินทดแทนไปใช้ในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารชื่อ 7-ระเบียบคกก.กองทุนเงินทดแทน-ว่าด้วยการงบประมาณ-การรับเงิน-การจ่ายเงิน-การเก็บรักษาเงินฯ-พ.ศ.-2560.pdf ภาษาไทย
8673
TOP