Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

‘รองปลัดแรงงาน’ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกรพัฒนาฝีมือแรงงาน

‘รองปลัดแรงงาน’ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกรพัฒนาฝีมือแรงงาน New

อ่านต่อ

ประกาศ

ภูมิภาค

ต่างประเทศ

# ประกาศสำคัญ – ด่วนที่สุด #

# ประกาศสำคัญ – ด่วนที่สุด # New

อ่านต่อ

สื่อที่น่าสนใจ

"สร้างสถาบันการเงินเพื่อผู้ประกันตน"

TOP