Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ภูมิภาค

ต่างประเทศ

ไต้หวันประกาศคงมาตรการสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 (21 ก.ย. – 4 ต.ค. 64)

ไต้หวันประกาศคงมาตรการสถานการณ์โควิด-19 ระดับ 2 (21 ก.ย. – 4 ต.ค. 64)

อ่านต่อ

สื่อที่น่าสนใจ

"ผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน"

TOP