Skip to main content

นักวิชาการ

ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักวิชาการ

รายงานสถานการณ์

นักวิชาการ

สถิติแรงงานต่างด้าว

สถิติแรงงานต่างด้าว มิถุนายน 2564

 

จำนวนสถิติแรงงานจำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง

    ตลอดชีพ* จำนวน 68 คน
    ประเภททั่วไป จำนวน 96,215 คน
    นำเข้าตาม MOU จำนวน 684,670 คน
    นำเข้าตาม Name List มติครม. 20 สิงหาคม 2562 จำนวน 933,757 คน
    ชนกลุ่มน้อย จำนวน 78,808 คน

 

ที่มา : ข้อมูลสถิติรายเดือน กรมการจัดหางาน

TOP