Skip to main content

นักวิชาการ

ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักวิชาการ

รายงานสถานการณ์

นักวิชาการ

สถิติแรงงานต่างด้าว

สถิติแรงงานต่างด้าว กุมภาพันธ์ 2565

 

จำนวนสถิติแรงงานจำแนกตามลักษณะการเข้าเมือง

    ตลอดชีพ* จำนวน 68 คน
    ประเภททั่วไป จำนวน 94,675 คน
    นำเข้าตาม MOU จำนวน 474,834 คน
    นำเข้าตาม Name List มติครม. 20 สิงหาคม 2562 จำนวน 645,641 คน
    ชนกลุ่มน้อย จำนวน 83,047 คน

 

ที่มา : ข้อมูลสถิติรายเดือน กรมการจัดหางาน

TOP