Skip to main content

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์

Tabs ข่าวต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ประกันตน ม.33 ชลบุรี เฮ!!  รมว.เฮ้ง สั่ง สปส. เร่งฉีดเข็ม 3

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565

ประกาศ

ประกาศเจตจำนงสุจริต ปี พ.ศ. 2565

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2565

ภูมิภาค

ต่างประเทศ

สรุปมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในไต้หวัน

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565

มาตรการเดินทางเข้าฮ่องกงจากไทย

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2565
TOP