Skip to main content

โครงสร้างสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 1. นายวรานนท์ ปีติวรรณ

  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (องค์การมหาชน)

  1. สำนักบริหารกลาง

  2. สำนักยุทธศาสตร์

  3. สำนักวิจัยและพัฒนา

  4. สำนักบริการวิชาการ

  5. สำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

  6. ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค

414
TOP