Skip to main content

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพฯ (วัดธาตุทอง)  0-2390-0261-3
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ 075 611 - 625
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 034 543 - 001
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์  043 891 - 492
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร 055 710 - 071-2
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี 039 368 - 264-7
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 038 851 - 220-1
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท 056 414 - 810
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 044 816 - 024
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร 077 553 - 008
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย 053 600 - 314-5
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 053 298 - 240-1
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง 075 216 - 114
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด 039 501 - 037
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก 055 512 - 249
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก 037 398 - 461
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม 034 204 - 700-4
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม 042 511 - 814
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 075 399 - 297
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี 0-2595 - 4045-9
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส 073 532 - 212
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน 054 774 - 861
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 044 614 - 937
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี 0-2577 - 5867-70
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 032 603 - 200
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 037 205 - 799-80
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี 073 348 - 548, 349 - 126
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035 360 - 631-2
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา 054 439 - 136-7
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา 076 599 - 334
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง 074 682 - 164
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร 056 655 - 253
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี 032 470 - 392
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 056 741 - 323-30
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ 054 543 - 362
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต 076 273 - 470-1
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม 043 725 - 792
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมุกดาหาร 042 699 - 274
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 686 - 051
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร 045 714 - 061
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา 073 229 - 045-6
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด 043 525 - 008, 519 - 115
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง 077 824 - 651-2
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง 038 683 - 951 ต่อ 121
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี 036 424 - 945
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 053 537 - 96-9,537 - 700
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย 042 812 - 850
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 045 615 - 864-5
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร 042 747 - 252-3
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล 074 730 - 717, 723 - 766
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 034 716 - 119, 711 - 284
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 034 480 - 139
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว 037 261 - 627
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี 036 236 - 294
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี 036 524 - 205
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย 055 682 - 589
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ 044 571 - 551-3
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย 042 495 - 078-9
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 042 312 - 877
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง 035 612 - 455
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี 042 341 - 629
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 055 416 - 315
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี 056 514 - 367-9
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ 045 452 - 443
10374
TOP