Skip to main content

แบบรายงานบัณฑิตแรงงาน

1) แบบ บรง.1-2   โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ

2) แบบ บรง.1-3   กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจกันพัฒนาชุมชน

 

แหล่งที่มา : สำนักตรวจและประเมินผล โทรศัพท์ 0 2232 1321

862
TOP