Skip to main content

บัญชีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

รายละเอียดเนื้อหา

TOP