Skip to main content

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจให้ทำสัญญาจัดหางาน (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดเนื้อหา

TOP