Skip to main content

ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการคัดเลือก และการยกเลิกหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(Employment Permit System : EPS) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียดเนื้อหา

TOP